Новини > ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради ДНЗ№8,

центру В. О. Сухомлинського

протокол №    1   від   31.08.2021

Введено в дію  01.09.2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ДНЗ№8

від   31.08.2021    93

Директор ДНЗ№8_______Олена ЛЯШЕНКО

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

закладу дошкільної освіти № 8,

центру В.О.Сухомлинського

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

 

І.  Загальні положення

 1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  закладу дошкільної освіти №8, центру В.О.Сухомлинського Прилуцької міської ради, (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу, спрямованим на забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти.

 1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», Цивільного Кодексу України, Статуту ДНЗ №8, Правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ №8, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримці особливих взаємовідносин між усіма учасниками освітньо-виховного процесу, запобіганні порушення академічної доброчесності.

 1.4. Педагогічні працівники зобов"язані виконувати норми даного Положення та забезпечувати: дотримання загальновизнаних норм етики і моралі на засадах  партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків, поважаючи гідність осіб, які працюють у закладі та відвідують його;  сприяння позитивному морально-психологічному клімату в колективі; спрямування своїх дій на підвищення престижу закладу та примноження його традицій.

ІІ.  Поняття та принципи академічної доброчесності

 2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час навчання, виховання, викладання та провадження науково-педагогічної (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу, таабо наукових (творчих) досягнень.  

 2.2. Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократичність,

- законність,

- верховенство права,

- соціальна справедливість,

- науковість,

- партнерство і взаємодопомога,

- відкритість і прозорість.

 2.3. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту», або формами прояву академічної доброчесності вважається:  ОБМАН -      надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (науково-педагогічної, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу. АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ -  представлення чи оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) таабо відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства чи посилань. САМОПЛАГІАТ -  оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. ФАБРИКАЦІЯ -  вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ -  свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. СПИСУВАННЯ -  виконання письмових робіт із залученням  зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. ХАБАРНИЦТВО -  це надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. НЕОБ"ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ   -  це свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.4. Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні (доповіді, реферати тощо), науково-методичні праці (навчальні посібники, конспекти занять та виховних заходів, що готуються до друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій фахових видань).


Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють вихователь-методист.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої відповідальності:

дисциплінарної;

адміністративної та кримінальної;

відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні педагогічного звання;

позбавлення встановленої педагогічної категорії   чи   присвоєного педагогічного звання;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання нею академічної доброчесності, має такі права: -  ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; - особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення, або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності; - знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності; -  оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

2.6. За дії (чи бездіяльність), що Законом України «Про освіту» та цим Положенням визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

ІІІ.  Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

3.1. Педагогічний працівник має дотримуватися морально-етичних норм і правил поведінки академічної доброчесності, зокрема: -  сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу; -  сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу закладу дошкільної освіти; -  шанобливо ставитися до державної символіки, символіки закладу дошкільної освіти; -  зберігати та примножувати славні традиції закладу дошкільної освіти; -  виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв і традицій батьків, співробітників закладу дошкільної освіти усіх національностей; -  дотримуватися культури зовнішнього вигляду та культури спілкування; - глибока повага до особистості кожної дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, та її підтримка в усіх сферах життєдіяльності; не допускати психологічного або фізичного насильства над дитиною, будь-яких проявів булінгу; - не принижувати будь-яким чином гідність педагога, не допускати навмисного перешкоджання освітній діяльності членів колективу та психологічного тиску на них; -  допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах; - з метою запобігання конфлікту інтересів уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню від них подарунків або послуг задля досягнення будь-яких переваг.

ІV.  Заходи з попередження, виявлення і встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

4.1. З метою попередження недотримання норм і правил академічної доброчесності здійснювати: - інформування педагогічних та інших працівників ДНЗ про необхідність неухильного дотримання академічної доброчесності та професійної етики; - поширення відповідних методичних матеріалів серед педагогічних працівників та батьків вихованців, у тому числі через сайт закладу дошкільної освіти; - проведення роз"яснювальної роботи з педагогічними та іншими працівниками щодо питань інформаційної діяльності, правильності написання  усіх видів письмових робіт з дотриманням правил академічної доброчесності; - посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо; - визнання у ДНЗ принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті.

4.2. При прийомі на роботу працівник ознайомлюється з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням.  

V. Організація роботи Комісії з питань

 академічної доброчесності 

5.1. З метою виконання учасниками освітнього процесу усіх норм цього Положення у закладі дошкільної освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі  - Комісія).

5.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДНЗ №8, Правилами внутрішнього  трудового розпорядку , іншими нормативними актами закладу та цим Положенням.

5.3. Комісія наділяється правом розглядати питання порушення морально-правових норм цього Положення за потребою, або одержувати і розглядати заяви про порушення учасниками освітнього процесу правил академічної доброчесності з наданням відповідних пропозицій адміністрації закладу щодо притягнення до академічної відповідальності.

 5.4. До складу Комісії входять: вихователь-методист, представники педагогічного колективу, профспілкового комітету, батьківської громадськості. Склад Комісії вирішується педагогічною радою та затверджується наказом директора. Термін повноважень Комісії - 3 роки.

5.5. Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення, тримає на контролі їх виконання тощо. За відсутності голови Комісії його обов"язки виконує заступник. Секретар Комісії здійснює технічну підготовку матеріалів для розгляду на засіданні, веде протокол засідання та оформляє відповідну документацію засідань Комісії.

5.6.  Повноваження Комісії: - одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки; - проводити інформаційно-роз"яснювальну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики  педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу; - ознайомлювати учасників освітнього процесу з Положенням та його змістом; - надавати рекомендації та консультації щодо ефективного дотримання норм цього Положення.

5.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання - чергові та позачергові, які скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

 5.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.  У разі рівного розподілу голосів - голос головуючого є вирішальним.

  5.9. Будь-який працівник закладу дошкільної освіти, може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії  з письмовою заявою на ім"я її голови. У заяві обов"язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада,  особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

 5.10. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність.

5.11.За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушенняне порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер і подаються  директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного, адміністративного характеру тощо.

5.12. Комісія не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу на педогогічній раді закладу дошкільної освіти.

VI. Прикінцеві положення

 6.1. Це Положення затверджується рішенням  педагогічної ради  та вводиться в дію наказом  директора.

 6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися будь-ким із учасників освітнього процесу з подальшим розглядом на педагогічній раді.  Рішення педагогічної ради вводитися у дію наказом директора.

 6.3. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу публікується на офіційному веб-сайті закладу з метою забезпечення публічного доступу до його тексту та змісту.