Новини > ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради ДНЗ№8,

центру В. О. Сухомлинського

протокол №    1   від   31.08.2021

Введено в дію  01.09.2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ДНЗ№8

від   31.08.2021      92

Директор ДНЗ№8_______Олена ЛЯШЕНКО

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

дошкільного навчального закладу № 8,

центру В.О.Сухомлинського

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

 

       
 1. Загальні положення

                 
  1.  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  дошкільному навчальному закладі

   СХВАЛЕНО

   Рішення педагогічної ради ДНЗ№8,

   центру В. О. Сухомлинського

   протокол №    1   від   31.08.2021

   Введено в дію  01.09.2021

    

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ директора ДНЗ№8

   від   31.08.2021      92

   Директор ДНЗ№8_______Олена ЛЯШЕНКО

    

    

    

    

    

   ПОЛОЖЕННЯ

   ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ

   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

   дошкільного навчального закладу № 8,

   центру В.О.Сухомлинського

   Прилуцької міської ради

   Чернігівської області

    

    

    

    

    

    

    

    
        
   1. Загальні положення

        
             
    1.  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  дошкільному навчальному закладі № 8,центру В.О.Сухомлинського    Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі ДНЗ № 8) розроблено відповідно до вимог  статті 41 Закону України  «Про освіту».    2.         
    3.  Педагогічна рада, як колегіальний орган управління ДНЗ № 8 формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»).    4.         
    5.  Положення поширюється на всіх працівників закладу дошкільної освіти, які здійснюють діяльність відповідно до трудових договорів.    6.         
    7.  Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.    8.         
    9.  Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.    10.         
    11.  Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.    12.         
    13.  Критерії ефективності ВСЗЯО:    14.                - відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

   -відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної

   освіти;

   - ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
        
   • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;   •     
   • оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;   •     
   • дієва управлінськасистема ДНЗ № 8.


                     
    1.  Компоненти ВСЗЯО:    2.                •     
   • стратегія (політика);   •     
   • організаційно-функціональна структура;   •     
   • процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;   •     
   • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;   •     
   • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;   •     
   • умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);


        
   • система та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;   •     
   • -система та механізм забезпечення академічної доброчесності.   1.9.Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, спеціальні програми для роботи з дітьми з ООП, парціальна програма виховання дітей дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського «Стежка до квітучого саду»для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента ,

   1.10.Методи збору інформації, інструменти та джерела інформації:
        
   • опитування;   •     
   • спостереження;   •     
   • вивчення документації;   •     
   • моніторинг;   •     
   • аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.   ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

   2.1 Стратегія (політика) ВСЗЯО (далі -  Політика) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

   2. 2 Мета Політики ВСЗЯО:

   - гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

   - формування довіри суспільства до ДНЗ.

   2.3 Завдання Політики ВСЗЯО:

   - забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

   - створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

   - актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивної освіти;

   - отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток ДНЗ;

   - сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

   - забезпечувати інформаційну відкритість діяльності ДНЗ;

   - запобігати проявам дискримінації, булінгу;

   - знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

   2.4  Принципи  Політики ВСЗЯО

    -дитиноцитризм. Головний суб’єкт,на якого спрямована освітня діяльність закладу-дитина;

   -автономність.Самостійність у визначенні стратегії і напрямів розвитку закладу,виборі форм і методів організації освітнього процесу,які відповідають нормативно-правовим документам,БКДО;

   - системність.Усі компоненти та функції системи управління діяльністю ДНЗ взаємопов’язані,що створює взаємозалежність між ними;

   - цілісність.Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованість головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток,виховання і соціалізацію особистості;

   -вдосконалення.Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до змін ВСЗЯО, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

   - партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу,побудована на довірі та повазі;

   - відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

   - гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх  впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

   - інноваційність.Здатність  впроваджувати нові ідеї,технології пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

   ІІІ. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО

   3.1 Адміністрація ДНЗ:

   - формує блок  локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО ДНЗ № 8 і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

   - готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у ДНЗ № 8, бере участь у заходах щодо змісту пропозиції;

   - організовує проведення у ДНЗ № 8 контрольно-оцінних процедур;

   -забезпечує умови для підготовки педагогів ДНЗ, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

   - організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, аналіз, зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

   - формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на рівні системи управління (педагогічна рада, загальнізбори колективу);

   - ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

   3.2 Тимчасові структури. (творчіініціативні групи педагогів,група моніторингу)

   - розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності ДНЗ: параметри, критерії та показники, методи та форми;

   - беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів ДНЗ;

   - формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні дошкільного закладу.

   3.3 Педагогічна рада:

   - діє в межах повноважень, визначених нормативно - правовими актами;

   - розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ДНЗ;

   - ухвалює рішення щодо питання функціонування ДНЗ, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

   ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

   4.1 Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освіти (далі - Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти ( далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів.

   Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

   - удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;

   - посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

   - формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

   - розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом.

   Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти», «Здобувачі освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку,набуття нею життєвого соціального досвіду»,« Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

   4.2 Процедура Контролю у ДНЗ визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту.

   4.3 Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у ДНЗ №8 напрямів.

   4.4 Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

   4.5 Моніторинг є методом та формою Контролю.

   4.6 Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

   - аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

   - звіту керівника на загальних зборах колективу;

   -проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти – у освітній Програмі ДНЗ № 8;

   -аналізу підсумків діяльності ДНЗ на навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання – у Плані роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період.

   4.7 Комплексне самооцінювання розвитку ДНЗ № 8 здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Державною службою якості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Освітньої програми розвитку закладу (здійснюється один раз на 3-5 років).

   4.8 Щорічне самооцінювання підсумків діяльності ДНЗ № 8за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

   4.9 План роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

   4.10 Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

   4.10.1.Документи:

   - Освітня програма розвитку ДНЗ на 3-5 років;

   - План роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період;

   - План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

   - Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

   - Накази директора.

   4.10.2.Матеріали:

   - проблемний (комплексний) аналіз;

   - аналіз підсумків діяльності ДНЗ на навчальний рік та літній період;

   - циклограма внутрішнього контролю ДНЗ № 8 на навчальний рік;

   - методика ( и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

   V. Критерії, правила і процедури оцінювання

   здобувачів освіти.

   5.1 Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти:рухова, здоров‘язбережувальна, особистісна, предметно-практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька,природничо-екологічна, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва,комунікативна, художньо-мовленнєва, мистецько-творча.

   5.2 Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться в освітній програмі, за якою організований освітня діяльність у ДНЗ № 8 (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту».

   5.3 Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті.

   5.4 Періодичність проведення моніторингу – 2 рази на рік.:

   - на початку навчального року (жовтень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи;

   - у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу результатів на початок і кінець року.

   5.5 Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

   5.6 Моніторинг проводять вихователі,музичний керівник, інструктор з фізкультури, практичний психолог, медична сестра, вихователь-методист.

   5.7 Педагоги аналізують результати моніторингу,визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини,вибудовують картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину в віковій групі загалом. 

   Підсумки Моніторингу дають можливість бачити результати освітнього процесу. Оброблені результати є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, планування різних завдань.

   5.8 Вихователь-методист розробляє аналітичну довідку,в якій  формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу.

   VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

   6.1 Оцінювання професійної діяльності педагогів відбуваються під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

   6.2.Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

   6.2.1.Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж  усього періоду від попередньої атестації.

   6.2.2.Педагог,який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності. 

   6.2.3.Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога (параметри, критерії, інструменти та методи) затверджує педагогічна рада строком на 5 років, зберігається у методичному кабінеті.

   6.3.Оцінювання професійної діяльностіпедагога в між атестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

   6.4  Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичногоконтролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

   6.5 Здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

   6.6 Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

   - План роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період;

   - Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

   - протокол засідання педагогічної ради, атестаційної комісії;

   - накази директора.

   VІІ. Умови якісної організації освітнього процесу.

   7.1 Матеріально-технічні умови.

   7.1.1.Безпечність,доступність і комфортність будівлі, приміщення,споруд, обладнання й території.

   7.1.2. Територія та приміщення чисті і охайні.

   7.1.3. Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторонніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

   7.1.4.Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

   7.1.5.Щоденно (систематично) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

   7.1.6. У закладі, в разі потреби, облаштовується та діє ресурсний куточок (кімната), у наявності дидактичний матеріал відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти.

   7.1.7.Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому поверсі та забезпечені окремими входами.

   7.1.8.Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від  решти групових приміщень.

   7.1.9.Групові осередки та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

   7.1.10. Майданчики облаштовані тіньовими навісами,ігровим та фізкультурно-спортивним  обладнанням, що відповідає кількості вікових груп та віковим особливостям здобувачів освіти та запитам дітей з особливими освітніми потребами.

   7.1.11.У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам.

   7.1.12.Приміщення прибрані,утримуються в порядку й чистоті . Облаштовані туалети,утримуються в належному стані.

   7.1.13.У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освітнього процесу.

   7.1.14.Оснащеність групових приміщень, кабінетів сучасними обладнанням, меблями та засобами навчання.

   7.1.15.Дотримання вимог охорони праці,безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки,правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації.

   7.1.16.Використання джерел фінансування на утримання та розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ.

   7.2.Навчально-методичні умови.

   7.2.1.Освітній простір групових приміщень та інших основних приміщень забезпечує  реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів освіти до оволодіння різними видами компетенції.

   7.2.2.Добір іграшок,посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам. Для занять з використанням комп’ютерів та технічних засобів навчання створено відповідні умови.

   7.2.3. Забезпечення умов для інклюзивного навчання здобувачів

   7.3 Психолого-педагогічні умови (емоційне благополуччя, доброзичливість, підтримка ініціативи, запобігання булінгу, партнерська взаємодія з батьками).

   7.4 Медико-соціальні умови (умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей, медичне обслуговування, фізкультурно-оздоровча робота, наявність фізкультурно-оздоровчого обладнання, медико-педагогічний контроль (2 рази на рік), якісне харчування).

   7.5 Умови інклюзивної освіти.

   7.5.1.Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

   7.5.2.Облаштування та використання ресурсного куточка.

   7.5.3.Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

   7.5.4.Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну.

   VІІІ. Системи та процеси управління ДНЗ № 8

   8.1 Визначеність системи планування та організації діяльності ДНЗ.  Створення освітньої Програми ДНЗ № 8.

   8.2.Сформована стратегія-Програма розвитку дошкільної освіти, відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за блоками чи напрямками діяльності,чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

   Про результати реалізації Програми ДНЗ звітує директор на засіданні педагогічної ради, загальних зборах(конференції) колективу. Проєкт нової Програми розробляє робоча група на основі комплексного самооцінювання. Проєкт обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

   8.3. Сформована тактика діяльності – План роботи ДНЗ на навчальний рік та літній період. Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

   8.4. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів ДНЗ. Види,форма та особливості змістових компонентів планів педагогів сформовано у методичних рекомендаціях чи у Положенні про планування освітнього процесу схвалених педагогічною радою.

   8.5. Ефективність кадрової політики:

   - укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорій;

   - створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, залучення до участі педагогів у експериментальній діяльності;

   - обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

   - відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

   - цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів.

   8.6. Діяльність органів громадського самоврядування.

   - Загальні збори (конференція) колективу ДНЗ.

   - Орган батьківського самоврядування.

   8.7 Організація єдиного інформаційного простору.

   - Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

   - Наявність загальнодоступних ресурсів. Інформація регулярно поповнюється й вчасно оновлюється.

   ІХ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

   9.1 Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:

   - посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

   - виконують норми законодавства про авторське право;

   -надають достовірну інформацію(методики й результати досліджень; джерела використаної інформації, власну педагогічну діяльність;визначають дотримання академічної доброчесності дітьми; об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти дітей).

   9.2 Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності-обман(академічний плагіат, самоплагіат, плагіат, фабрикація,фальсифікація, списування) хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

   9.3 Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності, яка встановлена Законом України «Про освіту»:

   -позбавляють наукового ступеня чи вченого звання,педагогічного звання,кваліфікаційної категорії;

   -отримують відмову у присвоєнні ступенів,звань та категорій;

   -втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

    


    

    № 8,центру В.О.Сухомлинського    Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі ДНЗ № 8) розроблено відповідно до вимог  статті 41 Закону України  «Про освіту».  2.         
  3.  Педагогічна рада, як колегіальний орган управління ДНЗ № 8 формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»).


  4.         
  5.  Положення поширюється на всіх працівників закладу дошкільної освіти, які здійснюють діяльність відповідно до трудових договорів.


  6.         
  7.  Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.


  8.         
  9.  Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.


  10.         
  11.  Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.


  12.         
  13.  Критерії ефективності ВСЗЯО:


  14.     


      


- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

-відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної

освіти;

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;      
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;


 •     
 • оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;


 •     
 • дієва управлінськасистема ДНЗ № 8.

      


           
  1.  Компоненти ВСЗЯО:


  2.     


      


 •     
 • стратегія (політика);


 •     
 • організаційно-функціональна структура;


 •     
 • процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;


 •     
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;


 •     
 • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;


 •     
 • умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);
      
 • система та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;


 •     
 • -система та механізм забезпечення академічної доброчесності.


1.9.Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, спеціальні програми для роботи з дітьми з ООП, парціальна програма виховання дітей дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського «Стежка до квітучого саду»для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента ,

1.10.Методи збору інформації, інструменти та джерела інформації:      
 • опитування;


 •     
 • спостереження;


 •     
 • вивчення документації;


 •     
 • моніторинг;


 •     
 • аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.


ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1 Стратегія (політика) ВСЗЯО (далі -  Політика) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2. 2 Мета Політики ВСЗЯО:

- гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

- формування довіри суспільства до ДНЗ.

2.3 Завдання Політики ВСЗЯО:

- забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

- створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивної освіти;

- отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток ДНЗ;

- сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

- забезпечувати інформаційну відкритість діяльності ДНЗ;

- запобігати проявам дискримінації, булінгу;

- знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4  Принципи  Політики ВСЗЯО

 -дитиноцитризм. Головний суб’єкт,на якого спрямована освітня діяльність закладу-дитина;

-автономність.Самостійність у визначенні стратегії і напрямів розвитку закладу,виборі форм і методів організації освітнього процесу,які відповідають нормативно-правовим документам,БКДО;

- системність.Усі компоненти та функції системи управління діяльністю ДНЗ взаємопов’язані,що створює взаємозалежність між ними;

- цілісність.Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованість головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток,виховання і соціалізацію особистості;

-вдосконалення.Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до змін ВСЗЯО, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

- партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу,побудована на довірі та повазі;

- відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

- гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх  впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

- інноваційність.Здатність  впроваджувати нові ідеї,технології пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО

3.1 Адміністрація ДНЗ:

- формує блок  локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО ДНЗ № 8 і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

- готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у ДНЗ № 8, бере участь у заходах щодо змісту пропозиції;

- організовує проведення у ДНЗ № 8 контрольно-оцінних процедур;

-забезпечує умови для підготовки педагогів ДНЗ, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, аналіз, зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

- формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на рівні системи управління (педагогічна рада, загальнізбори колективу);

- ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на осно